Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI 24WORK

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Aplikacja – udostępniana przez Usługodawcę aplikacja służąca do prowadzenia ewidencji czasu pracy, dostępna za pośrednictwem Serwisu;
 2. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Usługobiorcy część Aplikacji, pozwalająca na korzystanie z jej funkcjonalności;
 3. Pakiet – dostęp do funkcjonalności Aplikacji wykupywany przez Usługobiorcę, którego cena uzależniona jest od czasu trwania świadczenia Usług, liczby Użytkowników uprawnionych do korzystania z Aplikacji oraz zakresu funkcjonalności Aplikacji udostępnianych Użytkownikom;
 4. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu i dostępna jest pod linkiem Polityka Prywatności
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z Aplikacji;
 6. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem URL 24work.pl oraz jej podstrony;
 7. Siła wyższa – zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, któremu Usługodawca lub Usługobiorca nie może zapobiec stanowiące katastrofę naturalną, ekstremalne zjawiska pogodowe, nietypowe zachowania zbiorowości, akty władzy państwowej, jak również ataki hackerskie;
 8. Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, której ogólne warunki stanowi niniejszy Regulamin; przedmiotem Umowy mogą być zarówno Usługi bezpłatne, jak i płatne;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
 10. Usługobiorca – podmiot, będący przedsiębiorcą i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług, w tym Aplikacji, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 11.  Usługodawca – Global System S.C., ul. Bartosza Głowackiego 49, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP: 6050027926, adres e-mail: biuro@24work.pl;
 12. Użytkownik – Usługobiorca oraz każda osoba, której Usługobiorca umożliwił dostęp do Aplikacji w indywidualnie określonym zakresie.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu oraz Aplikacji.
 2. Dokumentem powiązanym z Regulaminem jest Polityka Prywatności.
 3. Regulamin jest udostępniany w serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług, uznaje się, że znana jest mu treść niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także że akceptuje je bez zastrzeżeń.
 5. Poprzez Aplikacje Usługodawca umożliwia Użytkownikowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia, na podstawie informacji oraz danych wprowadzonych do Aplikacji, ewidencjonowanie czasu pracy wraz z planowaniem harmonogramu pracy i delegacji.
 6. Usługodawca poprzez Aplikację świadczy usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, a Umowa nie może zostać zawarte przez konsumenta. Wszystkie Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz Usługobiorcy, który może korzystać z profilu Pracodawcy w związku z zatrudnieniem oraz tworzyć profile Użytkowników i upoważnić poszczególne osoby do korzystania z tych profili.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przyjąć, że Usługodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz Użytkowników nie będących Usługobiorcą, zaś to po stronie Usługobiorcy leży umożliwienie pozostałym Użytkownikom korzystanie z Usług w wybranym przez niego zakresie.
 8. Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkowników wykonywane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 9. Użytkownik korzystający z Aplikacji jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa i postanowień Regulaminu.
 10. Regulamin określa w szczególności:
  • dane Usługodawcy;
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • bezpieczeństwo świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • zasady korzystania z własności intelektualnej w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • zasady powierzenia Usługodawcy przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę.

§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Poprzez Aplikacje Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy w szczególności następujące rodzaje usług:
  • usługi informacyjne;
  • usługi edycji danych;
  • usługi przechowywania danych;
  • usługi komunikacyjne;
  • usługi organizacji sprzedaży;
  • usługi informacji handlowej;
  • usługi udzielenia informacji osobie trzeciej (tylko dla umów zawieranych w Programie Partnerskim).
 2. Usługodawca świadczy usługi informacyjne poprzez udostępnienie na indywidualne zapytanie Użytkownika żądanych przez niego informacji umieszczonych i edytowanych w Aplikacji.
 3. Usługodawca świadczy usługi przechowywania danych edytowanych przez Użytkownika poprzez zapewnienie zapisu danych na serwerach podmiotu trzeciego. Usługodawca zapewnia, że dostawca usług przechowywania danych posiada zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo danych.
 4. Usługodawca świadczy usługi wskazane w ust. 2 – 3 w ten sposób, że umożliwia Usługobiorcy dostęp do pełnego zakresu usług, a pozostałym Użytkownikom w zakresie ograniczonym, ustalanym odrębnie przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca umożliwia Użytkownikom komunikowanie się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.
 6. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia nabycie płatnych Pakietów poprzez zapłatę on-line poprzez określonych w ramach Serwisu operatorów płatności lub w inny sposób wskazany w Serwisie.
 7. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz danego Usługobiorcy w zakresie wynikającym z nieodpłatnie udzielanych przez Usługodawcę funkcjonalności lub w zakresie wynikającym z rodzaju Pakietu wykupionego przez Usługobiorcę.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

  1. Poprzez Aplikację Usługodawca świadczy Usługobiorcy:
   • usługi bezpłatne;
   • usługi płatne..
  2. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w momencie zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz założenia Konta przez Usługobiorcę za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu.
  3. W ramach Umowy Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom Aplikacji oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności.
  4. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zawierana jest na czas określony 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia z tym zastrzeżeniem, że nie dochodzi do usunięcia Konta oraz danych, które zostały zgromadzone w trakcie świadczenia Usług, zaś Usługobiorca ma dostęp do funkcjonalności pozwalających na eksport zgromadzonych danych poza Aplikację. Usługobiorca jest uprawniony do usunięcia zawartości Konta za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Aplikacji. W takim wypadku dochodzi do całkowitego i nieodwracalnego usunięcia lub zanonimizowania danych, które zostały zgromadzone w trakcie korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę oraz powiązanych z nim Użytkowników.
  5. Usługodawca może przedłużyć okres świadczenia bezpłatnych usług drogą elektroniczną na zasadach uzgodnionych z Usługobiorcą.
  6. Umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą zrealizowania płatności przez Usługobiorcę.
  7. Umowa o świadczenie płatnych Usług zawierana jest na czas określony wskazany w Pakiecie, z tym zastrzeżeniem, że nie dochodzi do usunięcia konta Usługobiorcy oraz danych, które zostały zgromadzone w trakcie świadczenia Usług, zaś Usługobiorca ma dostęp do funkcjonalności pozwalających na eksport danych poza Aplikację. W przypadku chęci całkowitego usunięcia konta przez Usługobiorcę powinien on skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail. W takim wypadku dochodzi do całkowitego i nieodwracalnego usunięcia lub zanonimizowania danych, które zostały zgromadzone w trakcie korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę oraz powiązanych z nim Użytkowników.
  8. Umowa w zakresie świadczenia przez Usługodawcę płatnych Usług, może zostać zmieniona w ten sposób, że Usługobiorca zmodyfikuje Umowę wybierając Pakiet o innej specyfikacji od poprzedniego Pakietu, a w przypadku obowiązku dopłaty, dokona płatności. W przypadku zmiany Umowy na umowę o niższej wartości ceny, dotychczasowe opłaty nie podlegają zwrotowi, a powrót do poprzedniej umowy o wyższej wartości ceny może nastąpić tylko poprzez zmianę Umowy z obowiązkiem dopłaty lub zawarcie nowej Umowy
 1. Umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą również w trybie oferty indywidualnej w ten sposób, że strony ustalają warunki Umowy poza Serwisem. W zakresie umowy zawartej w trybie oferty indywidualnej, Regulamin znajduje zastosowanie w zakresie w jakim nie koliduje z indywidualnymi ustaleniami, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 2. Usługodawca może rozwiązać każdą umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku podania nieprawdziwych danych Usługobiorcy, korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu lub w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich jak również w przypadku nieopłacenia Pakietu przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca może rozwiązać każdą umową usług bezpłatnych z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy po roku korzystania z Aplikacji przez danego Usługobiorcę, w Aplikacji dla tego Usługobiorcy nie figurują żadne dane oprócz danych związanych z założeniem profili, informacji o firmie oraz ewentualnych danych związanych z zawarciem umowy na bezpłatne usługi.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę i złożenie przez niego sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, Umowa ulega rozwiązaniu z momentem wygaśnięcia obowiązującego Pakietu, zaś w stosunkach pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zastosowanie mają postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Usługobiorca zachowuje dostęp do funkcjonalności pozwalających na dokonanie eksportu danych, a ewentualne płatności zostają zwrócone proporcjonalnie do okresu trwania Umowy. Po dokonaniu eksportu danych lub złożenia przez Usługobiorcę jednoznacznego żądania, Usługodawca dokona anonimizacji lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych w imieniu Usługobiorcy w trakcie wykonywania Umowy.
 5. Faktury będą przesyłane Usługobiorcy w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Faktury będą udostępniane Użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełniania przez sprzęt Użytkownika następujących minimalnych wymogów technicznych:
  • połączenie z siecią Internet;
  • aktywny adres e-mail;
  • przeglądarki internetowe (opcje): IE 10, FF 20, Chrome 26, Opera 15, Safari (Mac) 6 – wymienione lub nowsze;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • włączona obsługa plików cookies dla bieżącej sesji;
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji za pomocą sprzętu, który nie spełnia wymagań wskazanych powyżej może powodować, że dana Aplikacja nie będzie funkcjonowała lub funkcjonować będzie nieprawidłowo lub niedostępna będzie część opcji w niej zawartych, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wskutek zawarcia Umowy o świadczenie płatnych Usług Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcjonalności Aplikacji ograniczonej do wybranej przez niego liczby Użytkowników, na wybrany przez siebie czas oraz w wybranych przez siebie modułach, przy czym wybór Usługobiorcy ogranicza się do zaproponowanych przez Usługodawcę możliwości dostępnych w Aplikacji.
 4. Warunkiem świadczenia Usługi dostępu do Aplikacji przez Użytkowników jest dodanie przez Usługobiorcę, poprzez panel „Pracownicy” nowego Użytkownika oraz wprowadzenie jego danych, a następnie użycie linka aktywacyjnego przez danego Użytkownika.
 5. Zabrania się Usługobiorcy dostarczania do Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenie funkcjonowania Aplikacji lub prowadzić do naruszenia prawa lub prywatności Użytkowników.
 6. Usługodawca podlega wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w art. 12 – 15 Ustawy.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO

  1. W zakresie ochrony przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z usług wskazanych w Regulaminie, Usługodawca stosuje opisane poniżej techniki zabezpieczeń, a w tym zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do treści przekazu.
  2. Aplikacje funkcjonują na odpowiednio zabezpieczonych serwerach odpornych na ataki dzięki temu, że działania operacyjne na platformie prowadzone są zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa określonymi w procesie zapewniania jakości operacyjnej
  3. Aplikacja korzysta z kryptograficznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) zapewniającego poufność i integralność transmisji danych, chroniącego w szczególności przed technikami łamania haseł (cracking, phishing). Przy wpisywaniu hasła stosuje się jego maskowanie. 

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa z własności intelektualnej do Aplikacji oraz Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem autorskich praw majątkowych, przysługują Usługodawcy, a Usługobiorca nie może wykorzystywać praw własności intelektualnej w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie i w zakresie prawem dozwolonym.
 2. Wraz z zawarciem Umowy, Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji z dowolnego miejsca na świecie na czas określony w danej Umowie, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  • wyświetlania Aplikacji na urządzeniach przeznaczonych do wyświetlania obrazu, takich jak monitor komputerowy, wyświetlacz telefonu lub tabletu;
  • czasowego zwielokrotniania Aplikacji polegającego na jej wprowadzeniu do pamięci operacyjnej (RAM) komputera, wykonaniu jej ulotnej kopii w pamięci podręcznej (cache) dysku twardego lub serwera pośredniczącego w transmisji Aplikacji w sieci, czy prostym przesyle (mere conduit).
 3. Wszelkie czynności inne niż wskazane w ust. 2 powyżej, w szczególności jakiekolwiek trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie programu komputerowego, dla których niezbędne jest zwielokrotnienie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, wymagają zgody Usługodawcy, nawet jeżeli są niezbędne do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jej posiadanie.
 4. Naruszenie licencji przez jakiegokolwiek Użytkownika związanego z Usługobiorcą stanowi podstawę do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), jak również natychmiastowego zablokowania Usługobiorcy dostępu do Konta oraz usunięcia lub anonimizacji wszelkich danych zgromadzonych w ramach wykonywania Umowy.

§ 8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane Usługodawcy w drodze wiadomości wysłanej w ramach Aplikacji lub wiadomości e-mail na adres biuro@24work.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Usługobiorcy, to jest co najmniej adres e-mail identyfikujący Usługobiorcę w Aplikacji;
  • nazwę i wersję przeglądarki internetowej wykorzystywanych przez Użytkownika, u którego wystąpił problem;
  • opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, a w tym opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie.
 4. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Usługodawca dopełni należytej staranności w celu rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, przy czym w szczególności niepełność opisu według wskazań z ust. 3 może wpływać na przedłużenie tego okresu.
 5. Usługodawca informuje Usłuogobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze wiadomości z Aplikacji, wiadomości e-mail lub pisemnego oświadczenia.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorców, chyba że szkoda po stronie Usługobiorcy powstała z wyłącznej winy Usługodawcy. Ponadto odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości faktycznie poniesionej szkody i nie obejmuje korzyści utraconych przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze Siły wyższej.

§ 9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca oświadcza, że będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w stosunku do przetwarzanych przez siebie danych osobowych, jest uprawniony do powierzenia przetwarzania ich do przetwarzania Usługodawcy.
 2. Za pomocą Aplikacji Usługodawca przetwarza powierzone przez Usługobiorcę dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Usługobiorca zobowiązuje się, że przez cały okres korzystania z takich danych osobowych, będzie mieć do nich prawa lub zagwarantuje podstawę prawną ich przetwarzania. Usługobiorca oświadcza, że podstawą przetwarzania przez niego danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonywanie umowy łączącej go z danym Użytkownikiem oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa pracy.
 3. Usługodawca gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Usługodawca zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin i wprowadzając dane Użytkowników, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu IP komputera, adresu e-mail, wizerunku (opcjonalne), geolokalizacji (opcjonalne), numeru PESEL (tylko w przypadku integracji z ZUS e-ZLA), numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Aplikacji (kategorie osób, których dane dotyczą: Użytkownicy Aplikacji). Te dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia funkcjonalności Aplikacji.
 5. Dane osobowe w zakresie wizerunku oraz geolokalizacji są powierzane do przetwarzania tylko w wypadku, gdy Usługobiorca lub uprawniony Użytkownik podejmie decyzję o przetwarzaniu tych danych w ramach funkcjonalności Aplikacji.
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się bezpośrednio do Usługodawcy o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, niezwłocznie Usługodawca przekaże taką prośbę Usługobiorcy.
 7. Usługodawca zapewnia, że dostęp do danych, które Usługodawca przetwarza w imieniu Usługobiorcy, będą miały tylko osoby, którym Usługodawca nadał zaktualizowane upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Usługodawca zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.
 8. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz Usługodawca umożliwia Usługobiorcy jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę do przeprowadzenia audytów, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Usługodawca w miarę możliwości pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Usługodawcy informacje, Usługodawca pomaga również administratorom wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 10. Usługodawca zobowiązuje się zgłaszać Usługobiorcy naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 36 godzin od chwili powzięcia informacji, informować Usługobiorcę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem odpowiedzialności Usługobiorcy jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Aplikacji oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Usługobiorców, tj.: firmie deweloperskiej oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna).
 12. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Usługobiorcy tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Usługodawcę innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Usługobiorca wyraził zgodę na zmianę.
 13. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.
 14. Usługodawca oświadcza, że dokona dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych jedynie względem podmiotów, które zapewniają przestrzeganie przepisów RODO oraz zapewniają odpowiednią ochronę powierzonych im danych.
 15. Dane powierzone będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie przez okres posiadania przez Usługobiorcę konta w Aplikacji. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Usługobiorcy, Usługodawca usuwa lub zwraca Usługobiorcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa lub anonimizuje wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Usługodawcy przechowywanie danych osobowych.
 16. Usługobiorca oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach, po wyrażeniu osobnej zgody przez danego Użytkownika, Usługodawca staje się administratorem danych osobowych danego Użytkownika, w zakresie wynikającym ze zgody udzielonej przez danego Użytkownika.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług objętych Regulaminem może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą obowiązywać Usługobiorcę wyłącznie w przypadku ich akceptacji, przy uwzględnieniu konsekwencji w postaci rozwiązania umowy wskazanych w § 4 ust. 22. Zmiana Regulaminu zostanie każdorazowo zakomunikowana Usługobiorcy. W przypadku braku sprzeciwu wobec nowej treści Regulaminu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianach, Usługobiorca związany jest nową treścią.
 3. Usługodawca zapewnia, że zasady przetwarzania powierzonych mu przez Usługobiorcę danych osobowych nie ulegną zmianie w zakresie, w jakim taka zmiana wpłynęłaby negatywnie na poziom ochrony tych danych.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i winny być interpretowane w sposób jak najszerzej odzwierciedlający pierwotny zamiar stron i cel zawarcia Umowy.
 5. W odniesieniu do Usługobiorcy jako przedsiębiorcy, w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie. Zarazem wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi, a przepisy art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego nie znajdują zastosowania.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej zgłaszającej roszczenia wobec Usługodawcy w związku z przetwarzaniem przez Usługobiorcę w Aplikacji danych lub informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osoby trzeciej lub postanowienia Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 8. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Wszelkie sprawy związane z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy polskie, a sądem wyłącznie właściwym w sprawie będzie sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Usługodawcy.
 10. Regulamin pozostaje dostępny w Serwisie, jak również w Aplikacji.