Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Aplikacji Internetowej oraz Strony internetowej („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszym dokumencie „Polityka Prywatności” zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO.

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji Internetowej oraz Serwisu, wprowadzonych tam w ramach Umowy, w szczególności danych osobowych Użytkowników, jest Usługobiorca, tj. podmiot korzystający z Aplikacji z zastrzeżeniem ust. 1.2.
 2. W przypadku wyrażenia przez danego Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w dokumencie „Polityka Prywatności” jest Usługodawca. 
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych samych Usługobiorców, to jest danych osobowych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, danych w zakresie subskrypcji informacji handlowych, danych związanych z reklamacjami i kopii zapasowych tych danych, jest Usługodawca, tj. Global System S.C. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Głowackiego 49, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP: 6050027926

§ 2 ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych Usługobiorcy: imię, nazwisko, firma, numer NIP, adres, adres e-mail, adres IP, geolokalizacja.
 2. Usługodawca jako administrator przetwarzać może następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail.
 3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na korzystanie z Cookies niezbędnych do realizacji celów przez programy wyszczególnione w pkt 8 niniejszej Polityki, na zasadach wskazanych w pkt 8 Polityki prywatności.
 4. Usługodawca pozyskane w związku w prowadzenie Serwisu dane osobowe Usługobiorców będzie przetwarzać przez okres 5 lat od dnia usunięcia Konta, zaś Użytkowników do momentu usunięcia Konta, chyba, że istnieje inna podstawa dla ich dalszego przetwarzania, taka jak konieczność ochrony przed roszczeniami Usługobiorcy lub osób trzecich.

§ 3 CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu: (a) realizacji przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia konta i świadczenia usługi Newslettera, oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie lub w Regulaminie Newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (c) działań promocyjnych lub marketingowych Usługodawcy, o ile osoba, której dane dotyczą wyraziła na to dobrowolną zgodę za pomocą odpowiednich funkcjonalności, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem w zakresie obowiązków oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona przez nich zgoda dotycząca podejmowania działań promocyjnych lub marketingowych.
 3. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym w przypadku braku podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe.

§ 4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników mogą być powierzane przez Usługodawcę do przetwarzania tj. odbiorcami danych osobowych są: firma księgowa, dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis, firma obsługująca płatności, firma dostarczająca system CRM. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu korzystania z usług podmiotów zapewniających rozwiązania i funkcjonalności niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji oraz jej funkcjonalności. W takim przypadku przekazanie danych osobowych następuje na podstawie tarczy prywatności UE-USA oraz regulaminu świadczenia usług danego dostawcy usług lub odrębnej umowy dalszego powierzenia danych osobowych.

§ 5 USŁUGOBIORCA JAKO ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca będzie przetwarzał w ramach Aplikacji dane osobowe, których jest Administratorem, w celu związanym z zatrudnieniem (zarówno na umowie o pracę, jak i w ramach innych umów cywilno-prawnych) i prowadzeniem spraw kadrowych, w zakresie i przez okres niezbędny dla realizacji przez pracodawcę obowiązków wynikających z Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych związanych z zawieraniem pozostałych umów cywilnoprawnych.
 2. Niniejszym Usługobiorca zobowiązuje się przetwarzać w Aplikacji w ramach Konta wyłącznie dane osobowe, do których przetwarzania ma pełne prawo i które nie naruszają̨ praw osób trzecich, jak również co do których wykazać może podstawę prawną przetwarzania w zakresie określonym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Niniejszym Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie wszystkich danych osobowych przekazanych Usługodawcy w ramach Konta, w szczególności Użytkowników, w zakresie wskazanym w ust. 2.4. Polityki, przez czas trwania Umowy, chyba, że istnieje inna podstawa prawna dla ich dalszego przetwarzania.
 4. Powierzenie przetwarzania danych będzie następować w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy związanych z rejestrowaniem i zarządzeniem czasu pracy osób zatrudnianych przez Usługobiorcę, jak również wykonywania praw i zobowiązań Użytkowników wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługodawca, za zgodą Usługobiorcy, dokonuje podpowierzenia danych osobowych, o których mowa w ust. 2.4. w celu ich przetwarzania w formie przechowywania podmiotom, które gwarantują poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych na poziomie wymaganym przepisami RODO.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

 1. Usługodawca oświadcza, że jako Administrator danych oraz Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Usługobiorcy, podjął wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, zabezpieczające zbiory danych jak i bezpieczeństwo przetwarzania, określone w przepisach, 25,30, 32-34, 35 -39 RODO.
 2. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe ze strony Usługodawcy mają tylko osoby uprawnione do administrowania Serwisem na podstawie udzielonych upoważnień, zawierających oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie przetwarzanych danych oraz stosowanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów.
 3. Więcej informacji o Bezpieczeństwie danych zawiera Regulamin.

§ 7 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Usługodawca informuje, że Użytkownik, względem, którego administratorem danych osobowych jest Usługodawca mają prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę i prawo do poprawiania tych danych, przysługuje mu także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Ponadto Użytkownicy mają prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, zgłoszenia sprzeciwu odnośnie dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkowników, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
 3. W zakresie w jakim administratorem danych Użytkowników jest Usługobiorca, to on jest odpowiedzialny za wykonywanie praw Użytkowników wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej. Usługodawca będzie niezwłocznie informować Usługobiorcę o zgłoszeniu jakichkolwiek żądań przez Użytkownika będącego jego pracownikiem.

§ 8 POLITYKA COOKIES I INNYCH PROGRAMÓW

 1. Aplikacja korzysta z oprogramowania niebędącego składnikiem treści usług opisanych w niniejszym Regulaminie, które to oprogramowanie wskazano poniżej.
 2. Aplikacja korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu przechowywania sesji i zapamiętania podstawowych danych logowania. Usługobiorca może modyfikować ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej, przy czym zastrzega się, że dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji obsługa plików cookies sesyjnych Usługodawcy dla bieżącej sesji powinna być włączona. Usługobiorca może także wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę Cookies Zewnętrznych podmiotów trzecich w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi świadczonej w ramach Aplikacji. Niewłączenie Cookies Zewnętrznych nie spowoduje niedostępności części lub całości funkcji Serwisu dla Usługobiorcy lub Użytkownika.
 3. Za zgodą Usługobiorcy aplikacja korzysta na zasadach określonych w ust. 8.2. z programów monitorujących aktywność na ekranach Użytkowników i ilość kliknięć w dane funkcje w celu efektywniejszego dostosowania interfejsu Aplikacji do potrzeb Użytkowników. Wskazane programy nie generują żadnych danych osobowych Użytkowników.
 4. Wskazany powyżej w ust. 8.3 program nie generuje przetwarzania danych osobowych.